สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ อำเภอห้วยคต ตำบล ทองหลาง 61170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวายและมีต้นไม่ร่มรื่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคไทรแอสซิก มีลักษณะเป็นหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน สายน้ำไหลตามร่องเขาของเขาใหญ่ลาดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นแนวหินเป็นชั้นๆ ลาดมาตามลาดเขา
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ป่าไม้ในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ
  • สัตว์ป่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ผืนใหญ่ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น เลียงผา เก้งหม้อ นกกระทุง นกตะกราม และตุ๊กแก เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     สะพาน และบ้านพักหนึ่งหลังจุได้ 20-30 คน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก