สถานที่ตั้ง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ อำเภอพนมสารคาม ตำบล เขาหินซ้อน 24120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขาหินปูนมีลักษณะตั้งซ้อนกัน

ตำนานความเชื่อ

ในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าเขาหินซ้อนเป็นเมืองลับแล และเป็นภูเขาที่เคารพเนื่องจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิสถิตอยู่

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน และอาจต่อเนื่องไปถึงยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ลักษณะ       ภูมิประเทศ    เขาขนาดเล็กที่มีหินอัคนีตั้งซ้อนกัน
ดิน    ดินร่วนปนทราย
น้ำ    -
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    พื้นที่โดยรอบมีการปลูกสร้างเป็นสวนป่า บนยอดเขามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ มุมมองจากยอดเขาไม่ดี

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ส่วนใหญ่เป็นไม้ต่างถิ่นที่มาจากการปลูกทดแทน และประดับเพื่อความสวยงาม
สัตว์ป่า    -

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ในพื้นที่มีการปลูกสร้างสวนป่า และมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กน้อยที่กลมกลืนกับธรรมชาติแต่ขาดการบำรุงรักษา

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย และพระพุทธรูป

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -