สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอดอยหล่อ ตำบล สันติสุข 50160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ผาช่อ เป็นแหล่งธรรมชาติทางธรณีสัณฐานเเละภูมิลักษณวรรณที่มีความมหัศจรรย์  มีลักษณะเป็นหน้าผา สูงประมาณ 30 เมตร เป็นหน้าดินลูกรังซึ่งถูกน้ำชะล้างทำให้เกิดเป็นร่อง รูปร่างแปลกตา ปัจจุับัน ผาช่อ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแม่วาง และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     เกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่ง หรือเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนธงชัยกลางตอนปลายยุคเทอร์เชียรี ต่อมาเกิดสภาพธรณีแปรสัณฐานทำให้ตะกอนเชิงเขาดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเป็นพื้นที่เนินเขา และพื้นที่ลอนชัน ภายหลังน้ำกัดเซาะ และชะล้างผิวหน้าดิน จึงเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

     โดยรอบมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ พบพืชป่าเต็งรังแคระเกร็น
  • สัตว์ป่า พบสัตว์ป่าที่พบได้ตามบ้านเรือน และไร่ร้าง

ประเภทการใช้ประโยชน์

  • เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
  • การศึกษาทางด้านธรณีวิทยา

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

     มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีธารน้ำไหลผ่านในช่วงหน้าฝน ไม่มีการพัฒนากายภาพใดๆ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ป้ายบอกชื่อสถานที่
  • ป้ายบอกทาง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก