สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอฮอด ตำบล บ้านตาล 50240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็นเสาดินที่มีหมวกแข็งที่สูงประมาณ 50 เมตร หลากหลายรูปทรง

ตำนานความเชื่อ

มีตำนานเล่าว่าเป็นส่วนที่ตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น มองเห็นอย่างชัดเจน มีรูปร่างด่านบนสุดคล่ายสิงห์กำลังเหลียวอยู่ ในส่วนบริเวณนี้กลายเป็นสถานที่บอกใว้ในตำนานว่าจากดอยแพะก้อม แพะดัง ขึ้นไปบนดอยสิงห์เหลียวจะมองเห็นม่อนดินขอเป็นตำนานที่เล่ามาว่า จะรู้ว่าสมบัติอยูตรงใหน ในหลักฐานชิ้นหนึ่งในหนังสือดรรชนีเมือง ได้มีการแปลตำนานไว้ ได้มีเมืองหอด(ฮอด)เข้ามาเกี่ยวข้องช่วงหนึ่งว่าในเขตอำเภอฮอด มีที่ซ่อนสมบัติอยู่ 4 แห่ง ในเขตบ้านต่านในรวมไว้ 2 แห่งมีบริเวณผาสิงห์เหลียวดอยแพะก้อมอยู่ด้วย 1 แห่ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่ง หรือเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนธงชัยกลางตอนปลายยุคเทอร์เชียรี ต่อมาเกิดสภาพธรณีแปรสัณฐานทำให้ตะกอนเชิงเขาดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเป็นพื้นที่เนินเขา และพื้นที่ลอนชัน ภายหลังน้ำกัดเซาะ และชะล้างผิวหน้าดิน จึงเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสวยงามประกอบด้วยตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว 2 ชนิด คือ ตะกอนชั้นล่าง เป็นตะกอนเม็ดเล็ก ประกอบด้วยดินเหนียวปนทรายเม็ดละเอียด มีสีเทา และมีจุดสีน้ำตาลและน้ำตาลปนเหลือง บางบริเวณมีตะกอนทรายหยาบแทรกเป็นขั้น ตะกอนชั้นนี้จะปรากฏร่องรอยการถูกกัดเซาะเป็นริ้วรอยมากที่สุด เนื่องจากมีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบอยู่มาก และตามผิวของเสาดิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหน้าผาสูง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพันธุ์ดั้งเดิมในป่าเต็งรัง

ประเภทการใช้ประโยชน์

- การท่องเที่ยว และนันทนาการ

- ศึกษาเรียนรู้

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป