สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอหางดง ตำบล น้ำแพร่ 50230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ออบขาน ออบไฮ ผาอกม้า ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชันสองด้านหันเข้าหากัน โดยมีน้ำแม่ขานไหลผ่านตรงกลาง หน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร สันนิษฐานว่าลักษณะดังกล่าวเกิดจากยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ผ่านการกัดเซาะของกระแสน้ำ ทำให้หินมีรูปร่างต่างๆ สวยงามแปลกตา เป็นประติมากรรมชิ้นเอกที่ธรรมชาติได้เป็นผู้สร้างสรรค์เอาไว้

ตำนานความเชื่อ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออบขานส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนและภูเขาหินอัคนี เรียงตัวกันสลับซับซ้อนในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ยอดเขาส่วนใหญ่ถือว่าไม่สูงมากนัก แต่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสายซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่ แม่น้ำปิง อยู่ห่างจากออบขานประมาณ 50 เมตร มีลักษณะเป็นลานหินกว้างอยู่ริมฝั่งน้ำแม่ขาน มีโขดหินน้อยใหญ่มากมายอยู่กลางลำน้ำ อีกฝั่งเป็นหน้าผาเตี้ยๆ

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

- แหล่งศึกษาเรียนรู้ธรณีวิทยา

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป