สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเวียงแก่น ตำบล ปอ 57310

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ผาตั้งมีจุดเด่นอยู่ที่ผาบ่องหรือประตูสยาม เป็นจุดที่ภูเขามีโพรงทะลุ เมื่อเดินผ่านช่องเขาลงไปจะเป็นหน้าผาเขตแดนไทย-ลาว มีจุดชมวิวที่ช่องผาขาดและบนยอดเขาสำหรับชมทัศนียภาพของทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งจะเห็นได้หมอกก่อตัวในหุบเขาของแม่น้ำโขงในฝั่งประเทศลาว แล้วจึงไหลข้ามสันเขาผ่านจุดชมวิวของฝั่งไทย นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชุมชนกองพล 93 ในฤดูท่องเที่ยว นอกจากการสัมผัสความหนาวเย็นแล้ว ยังเป็นช่วงเทศกาลดอกไม้บานอีกด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ผาตั้งมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่คล้ายคลึงและต่อเนื่องกับภูชี้ฟ้า ผาตั้งเป็นกลุ่มหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน ประกอบด้วยหินปูนชั้นบางถึงชั้นหนาสลับกับหินชีสต์ หินฟิลไลต์ และหินภูเขาไฟ ชั้นหินวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เอียงตัวไปทางตะวันตก มีมุมเอียงเท 30-40 องศาจากแนวระดับ

ผาตั้งแสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst topography) ซึ่งพบเห็นได้ในพื้นที่หินปูนทั่วไป นอกจากหน้าผาสูงชันแล้วยังมีโพรง ถ้ำ และหลุมยุบเกิดร่วมร่วมด้วยแต่ไม่เด่นชัดเหมือนหน้าผา เนื่องจากหินปูนทั้งหมดมีความหนาไม่มากนัก นอกจากนี้ยังถูกแทรกสลับด้วยหินชนิดอื่นที่ไม่ใช่หินปูนอีกด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นภูเขามีความสูง 1,628 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภูมิทัศน์โดยรอบมีสภาพเป็นธรรมชาติและมีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

- พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นหญ้า

- ไม่พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ พบสัตว์จำพวกนกประจำถิ่น

ประเภทการใช้ประโยชน์

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รองคือ นักท่องเที่ยวท้องถิ่น

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแบบผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบจีน

- มีการจัดลำดับการเข้าถึงแหล่งโดยใช้ทางเดินดินเชื่อมไปยังจุดต่างๆ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -