สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง อำเภอ อำเภอแม่เมาะ ตำบล แม่เมาะ 52220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-ภูเขาไฟจำป่าแดด มีลักษณะป็นภูเขารูปร่างทรงกรวย มีความสูงจากพื้นราบประมาณ 180 เมตร รัศมีประมาณ 250 เมตร ยอดภูพบลักษณะของหลุมกว้างประมาณ 80 เมตร ซึ่งเป็นปล่องภูเขาไฟ แต่สังเกตุได้ยากเนื่องจากมีต้นไม้ปกคลุม และมีชั้นดินปกคลุมหนา

-ภูเขาไฟผาคอกหินฟู มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงปานกลาง มีความสูงจากพื้นราบประมาณ 120 เมตร ไม่แสดงลักษณะภูเขาทรงรูปกรวย บนยอดเนินพบหลุมขนาดใหญ่ รัศมีประมาณ 150 เมตร เป็นปล่องภูเขาไฟ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติตัดขนานไปตามขอบของปล่องภูเขาไฟ ตามขอบภูเขาไฟพบหินภูเขาไฟชนิดหินบะซอลต์และสะคอเรีย

-ภูเขาไฟทั้งสองลูกระเบิดเกิดเป็นภูเขาไฟขึ้นเมื่อประมาณ 800,000 ปี ที่ผ่านมาแล้ว ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

กลุ่มหินบะซอลต์ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ โดยภูเขาไฟเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยเลื่อนลึก เป็นช่องให้หินหนืดใต้ผิวโลกปะทุออกมาได้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาเว้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 450-530 เมตร

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณเป็นพืชพรรณดังเดิมในพื้นที่

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว และนันทนาการ

 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ภูเขาไฟจำป่าแดด

- บันไดขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต และมีราวจับสีเขียวฟ้า ซึ่งไม่กลมกลืนกับพื้นที่ บันไดบางช่วงซึ่งมีลูกตั้งที่เตี้ยมาก ทำให้การก้าวเดินไม่เหมาะกับจังหวะการก้าวเดิน

- ทางขึ้นมีจุดแวะพักเป็นช่วงๆ โดยวางชุดม้านั่งหินอ่อน

- สภาพแวดล้อมด้านบนภูเขาไฟ ไม่ได้รับดูแลรักษา และไม่ทราบแน่ชัดว่าบริเวณใดเป็นปากปล่องภูเขาไฟ เพราะไม่มีป้ายสื่อความหมายบอก และมีพืชพันธุ์ปกคลุมไปทั่ว

- หอชมวิวรกร้างไม่ได้รับการดูแล และไม่กลมกลืนกับสภาพพื้นที่

31

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

-ภูเขาไฟจำป่าแดด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. แม่เมาะ ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมน้อย ทำให้ไม่ได้รับงบประมาณในการดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจึงทรุดโทรมตามกาลเวล

-ภูเขาไฟผาคอกหินฟู อยุ่ในเขตพื้นที่ของวัดเวียงสวรรค์ ทางวัดได้ก่อสร้างเส้นที่ศึกษาธรรมชาติขึ้้นตามขอบภูเขาไฟ และมีศาลาที่พักริมทางตามเส้นทางด้วย แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมน้อย ทำให้การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงทรุดโทรมตามกาลเวลา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -