สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอแม่สอด ตำบล ด่านแม่ละเมา 63110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นสะพานหินธรรมชาติเชื่อมหน้าผาสองข้างเข้าด้วยกัน มีความกว้างและสูงประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร มีขนาดกว้างของสะพานประมาณ 4-6 เมตร ความยาวประมาณ 15 เมตร มีลำห้วยปลาหลดไหลลอดผ่าน มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ถัดออกไปประมาณ 50 เมตร มีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

สะพานหินธรรมชาติในบริเวณนี้เดิมเป็นธารน้ำใต้ดิน (Stream Cave) ไหลลอดภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน กลุ่มหินราชบุรี ต่อมาส่วนบนของเพดานถ้ำยุบมาลงมาตามแนวลำธารเบื้องล่าง เหลือแต่ส่วนที่คล้ายสะพานหินทอดข้ามลำธาร อยู่ใกล้กับบริเวณปากถ้ำเดิม จากนั้นลำธารสายนี้กัดเซาะหินส่วนใต้สะพานให้ลึกลงไปจนถึงระดับปัจจุบัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ เป็นไม่พื้นถิ่นในป่าดิบชื้น

สัตว์ป่า ไม่พบเห็นสัตว์ป่า

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ไม่มีการพัฒนาทางกายภาพ คงสภาพธรรมชาติ

 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -