สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่ อำเภอ อำเภอลอง ตำบล เวียงต้า 54150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีร่องรอยตีนสัตว์สองกีบ อยู่บนลานหินในพื้นที่นาของชาวบ้าน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นลานหินปูน ยุคเพอร์เมียน มีรอยแตกบนหิน ต่อมาถุกน้ำกัดเซาะ เหลือเป็นลานหินปูนที่มีลักษณะเป็นแผ่นมน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นลานหินปูน ยุคเพอร์เมียน มีรอยแตกบนหิน ต่อมาถุกน้ำกัดเซาะ เหลือเป็นลานหินปูนที่มีลักษณะเป็นแผ่นมน

ประเภทการใช้ประโยชน์

ทำเกษตรกรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนา ทำให้สภาพของการเป็นแหล่งธรณีสัณฐานถูกปิดทับ ไม่มีความโดดเด่นของพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -