สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอนาน้อย ตำบล สถาน 55150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็นเนินดินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนสึกกร่อนพังพลายเป็นแท่งดินเหมือนเสาดินนาน้อย ต. เชียงของ ของ อ. นาน้อย

ตำนานความเชื่อ

คนเก่าคนแก่เล่าว่ามีหมาป่ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ โดยการเจาะรูอยู่ตอนกลางคืนพวกหมาป่าจะเห่าหอน จึงเรียกว่าโปดหมาผี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เกิดจากการกัดเซาะของน้ำบนหินทรายที่สลายตัวอยู่กับที่จนเกิดเป็นแอ่งน้ำล้อมรอบ ด้วยแท่งดิน ทราย และหินผุ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะดินเป็นดินทราย มีสภาพภูมิทัศน์ล้อมรอบโดยพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ไร่ข้าวโพด สวนยาง มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าโปดหมาผี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

โดยรอบพบพืชพรรณท้องถิ่นทั้งหมด

สัตว์ป่า ไมมีข้อมูล

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว นันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-ทางเข้าต้องเข้าจากบริเวณชุมชน พื้นที่ล้อมรอบด้วยที่ดินเกษตรกรรมของชุมชน ทัศนียภาพของแหล่งโดยรวมสวยงามมากมองเห็นได้รอบแต่ภูมิทัศน์ภายในแหล่งถูกปกคลุมโดยกลุ่มต้นไม้

-เริ่มจะเห็นการบุกรุกจากชุมชนโดยเห็นบ่อขุดในระยะที่ใกล้แหล่งมาก

-ไม่พบการพัฒนาทางกายภาพ พื้นที่จึงยังคงคุณค่าของแหล่งอยู่ได้

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -