สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอแม่จริม ตำบล น้ำปาย 55170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

"ผาหน่อ"เป็นเขาหินปูน รูปแท่งเข็ม หรือหน่อไม่้ สูงจากระดับน้ำทะเล 824 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน

ตำนานความเชื่อ

เดิมทีเป็นที่อยู่ของชนเผ่าโบราณ และเผ่ามาบลี(ผีตองเหลือง)และบริเาณหน้าผาพบภาพเขียนโบราณ เป็นรูปเลขาคณิตและรูปคล้ายผู้หญิงตั้งครรภ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาชันของภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน กลุ่มหินสระบุรี มีรูปร่างคล้ายแท่งเข็ม หรือหน่อไม้ มีความสูง 824 เมตร จากระดับน้ำทะเล สันนิษฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของถ้ำหินปูนที่อยู่ด้านล่าง ทำให้เกิดหน้าผาชันเกือบ 90 องศา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นเขาหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

โดยรอบเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง  สัตว์ป่าจะพบลิง เลียงผา เก้ง หมูป่า อีเห็น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยและนันทนาการ

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ไม่การพัฒนาใดๆ บนผาหน่อจะมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล แต่ไม่มีทางขึ้นชัดเจน ต้องปีนหน้าผาขึ้นไป

โครงการพัฒนา

โครงการ 4 ผา 5 ภู ของจังหวัดน่าน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -