สถานที่ตั้ง

จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ อำเภอนครไทย ตำบล บ่อโพธิ์ 65120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นบ่อน้ำเค็มหรือบ่อเกลือสินเธาว์ มีต้นโพธิ์เป็นวงบ่อ เมื่อนำน้ำในบ่อไม้มาต้มและเคี่ยวดูปรากฏว่าน้ำนั้นตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวๆ ที่เรียกว่าเกลือ

ตำนานความเชื่อ

ในสมัยพ่อขุนบางกลางหาว (ท่าว) เมื่อพระองค์ทรงครองเมืองบางยางแล้วต่อมาต้องการขยายอาณาเขต พระองค์จึงยกกองทัพไปตีขอมเมื่อพระองค์พาไพร่พลมาถึงที่ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านบ่อโพธิ์ พระองค์ทรงพาทหารหยุดพัก และทรงให้ทหารทำการสำรวจพื้นที่ พวกทหารได้ค้นพบบ่อน้ำบ่อหนึ่ง มีลักษณะเป็นต้นโพธิ์และมีน้ำอยู่ตรงกลาง พวกทหารตักน้ำมาชิมพบว่า น้ำนั้นมีรสเค็มพระองค์จึงให้ทหารนำน้ำในบ่อไม้มาต้มและเคี่ยวดูปรากฏว่า น้ำนั้นตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวๆ จึงนำมาปรุงอาหารที่มีรสจืดให้อร่อยได้ เมื่อพระองค์ยกทัพกลับก็ได้นำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ ให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้รู้จักการปรุงอาหาร และทรงให้ราษฎรของพระองค์กลุ่มหนึ่งตั้งรกรากอยู่ที่บ้านบ่อโพธิ์นี้ โดยนำเกลือขาย หรือแลกเปลี่ยนของใช้ในชีวิตประจำวันเลี้ยงชีพตนเอง ซึ่งต่อมาได้ทำเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน และชื่อบ้านบ่อโพธิ์ ก็มาจากชื่อบ่อเป็นต้นโพธิ์นั่นเอง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาบ่อเกลือโบราณบ้านบ่อหลวงตามหลักฐานทางธรณีวิทยาซึ่งสันนิษฐานได้ว่าในบริเวณนี้มีการตกตะกอนของน้ำทะเลในยุคเพอร์เมียน (280 ล้านปีมาแล้ว) ต่อกับยุคไทรแอสสิค (230 ล้านปีมาแล้ว) น่าจะมีชั้นเกลือหินใต้ดินหรือโดมเกลือหินอยู่ในบริเวณนี้เมื่อมีการขุดบ่อก็อาจจะบังเอิญไปพบน้ำเค็มใต้ดินทำให้มีการผลิตเกลือจากบ่อน้ำเค็มเหล่านี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นเป็นหมู่บ้าน ตัวบ่ออยู่ริมถนน และสายน้ำไม่มีการปรับแต่งพื้นที่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

ไม่ปรากฏพืชพรรณและสัตว์ป่าในบริเวณโดยรอบ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว และนันทนาการ

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รองคือ นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- การออกแบบอาคาร /สิ่งก่อสร้าง มีความขัดแย้ง ขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติ

- บริเวณบ่อเกลือมีการเข้าถึงไม่สะดวก และไม่ได้เน้นว่าบริเวณปากบ่ออยู่บริเวณใด

- ไม่มีการพัฒนาด้านป้ายสื่อความหมายและให้ความรู้

โครงการพัฒนา

ไม่มี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์