สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย ตำบล บ้านแดน 60180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแปลกตาเด่นตระหง่านอยู่ข้างทาง

ตำนานความเชื่อ

         เขาแก้ว เป็นเขาสูงใหญ่ อยู่เคียงข้างกับเขาหน่อ มีการเล่าขาน กันว่าเดิมเคย เกิดปรากฏการณ์ ประหลาดมีดวงแก้ว ส่องแสงสว่าง โดยรอบค่อย ๆ ลอยสูงขึ้นยอดเขาประมาณ 1 วา เกิดเป็นแสงสว่างนวลจ้า ทั่วบริเวณเขาปรากฏการณ์เช่นนี้นานนับปีจะเกิดให้เห็นสักครั้ง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่า "เขาแก้ว"

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        เขาหน่อพบรอยพระพุทธบาท และร่องรอย ทางโบราณคดี เนื่องจากด้านหลังเขา ติดกับแม่น้ำปิงซึ่ง ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมมา ตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารค สายแม่น้ำปิง เคยทรงประทับพักแรมภายในวัดเขาหน่อ มีจุดสำคัญต่างๆ ในการตามรอยเสด็จประพาสต้น ได้แก่ " สระเสด็จ " ที่เคยทรงน้ำ สิ่งพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ถวายแด่ หลวงพ่อเเหยม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สำหรับสักการะ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา เป็นพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนคือ หินปูน มาเป็นหินแปร คือหินอ่อน แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงยังไม่สมบูรณ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีแนวทอดยาวจากทางด้านเหนือไปสู่ด้านใต้ความสูงของยอดเขาตั้งแต่ 88-314 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • ดิน เป็นดินร่วน
  • ภูมิทัศน์ เทือกเขาหินปูนบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาหน่อบนเขามีถ้ำน้อยใหญ่จำนวนมาก ช่วงเย็นสามารถมองเห็นค้างคาวออกหากินจำนวนมากจากหอชมค้างคาว และพื้นที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ป่าเบญจพรรณ และพรรณไม้ต่างถิ่นที่นำมาประดับ
  • สัตว์ป่า ลิงแสม ค้างคาว

ประเภทการใช้ประโยชน์

        วัดเขาหน่อ แหล่งสัมปทานถ้ำค้างคาว แหล่งท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5  และสถานที่ชมค้างคาว
 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        การเข้าถึงสะดวกสบายด้วยถนนคอนกรีต มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        บันได ทางเดิน ศาลาชมวิว หอชมค้างคาว วัดเขาหน่อ ร้านของฝากและของที่ระลึก ลานจอดรถ ป้ายสื่อความหมายห้องน้ำ ร้านอาหาร และรูปปั้นลิงแสมขนาดใหญ่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีข้อมูล -