สถานที่ตั้ง

จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ อำเภอนครไทย ตำบล เนินเพิ่ม 65120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะคล้ายหมอนวางเรียงซ้อนกันเป็นแถว ๆ ที่ผิวของหมอนแต่ละลูก ยังประกอบด้วย หมอนลูกเล็ก ๆ ซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระเบียบ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

กิดจากการผุพังตามธรรมชาติของหินทรายในกลุ่มหินโคราช 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -