สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ อำเภอชุมตาบง ตำบล ปางสวรรค์ 60150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่ง หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาในหินชั้น มีการผุพังสึกกร่อนซึ่งให้ภูมิลักษณ์ที่สวยงามในรูปแบบหินทรงตัว (balanced rocks, หินที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันมากวางซ้อนกันในแนวดิ่งด้วยจุดศูนย์ถ่วงที่พอดี) กระจัดกระจายเป็นกลุ่มๆ เต็มท้องทุ่งในเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นแท่งหินแกรนิตอายุ 210 ล้านปี ขนาดหินก้อนมนใหญ่ วางซ้อนกัน แสดงธรณี

สัณฐานที่เกิด จาการผุพัง (weathering) และการกร่อน (erosion) ได้หินรูปร่างแปลกตา

หินแกรนิตเกิดจากหินหนืด (magma) ใต้เปลือกโลก แทรกดันขึ้นมา และแข็งตัวกลายเป็นหินอยู่

ใต้ผิวโลก เมื่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้หินแกรนิตโผล่พ้นผิวโลกขึ้นมา เกิดการผุพังอยู่กับที่เนื้อหินจะผุที่ผิวด้านนอกก่อน แล้วจึงผุต่อเนื่องเข้าไปในเนื้อหินด้านในทำให้เนื้อหินแตกออกเป็นกาบ (exfoliation) คล้ายการลอกเปลือกหัวหอมทีละเปลือก ส่วนที่ผุและแตกออกมาจะถูกชะล้างหลุดออกไปโดยลมและฝน คงเหลือไว้แต่เนื้อในซึ่งยังไม่ผุเป็นก้อนหินกลมขนาดต่าง ๆ กันเป็นหินแกรนิตเนื้อเม็ดสม่ำเสมอ ( equigranular) ขนาดเม็ดแร่ละเอียด ถึงขนาดปานกลาง ประกอบไปด้วยแร่ ควอรตซ์ เฟลดสปาร์ และแร่ใบโอไทต์ เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเด่นแสดงการแตกแบบกาบหอม หรือ onion-skin weathering เนื่องจากการที่สัมผัสกับอากาศหรือน้ำฝน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสลับไปมาของอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกันในเวลากลางวัน และกลางคืน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

- พื้นดินมีการปรับแต่งโดยการปูหญ้า และสร้างทางเดินเท้าเป็นพื้นแข็ง

- สภาพภูมิทัศน์โดยรอบเป็นทุ่งนาและพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ โดยรอบเป็นทุ่งนา

สัตว์ป่า ไม่พบ

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว นันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- ทัศนียภาพของทุ่งหินเทิน โดยรอบเป็นทุ่งนา

- ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่กลมกลืนกับแหล่งธรณีและบริบทโดยรอบ เนื่องจากใช้พืชพันธุ์ต่างถิ่น เช่น ต้นชาดัดตัดแต่ง และวัสดุทางเท้าที่นำไปยังแหล่งโดยการปูอิฐตัวหนอน

โครงการพัฒนา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบทุ่งหินเทิน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -