สถานที่ตั้ง

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ อำเภอสวนผึ้ง ตำบล สวนผึ้ง 70180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็นหลุมทรุด หรือยุบตัวลงกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ลึกประมาณ 1.5-2.5 เมตร

ตำนานความเชื่อ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก จากหลายสาเหตุ เช่น การละลายของเกลือใต้ดิน และการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ การทำเหมืองแร่ใต้ดิน การลดระดับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก การเกิดโพรงใต้ดิน เนื่องจากละลายของหินแคลคาเรียส

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

โดยรอบมีลักษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

- พืชพรรณ โดยรอบเป็นพืชเกษตร และพืชจำพวกหญ้า

- สัตว์ป่า พบสัตว์ป่าที่พบได้ตามบ้านเรือน เช่น นกปรอด นกเอี้ยง นกเขา

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

การศึกษาทางด้านธรณีวิทยา

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีเพียงป้ายบอกทางที่ทำจากสังกะสี และไม้ หรืออิฐบล็อกเพื่อเป็นทางเดินบริเวณที่มีน้ำขัง/พื้นที่ชัน ไม่มีการบำรุงดูแลรักษา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -