สถานที่ตั้ง

จังหวัด จันทบุรี อำเภอ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบล พลวง 22210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บริเวณด้านบนของเขาพระบาทหรือเขาคิชฌกูฏ มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานพระพุทธศาสนา อาทิเช่น ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินเป็นรูปคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ บนยอดเขาพระบาทซึ่งมีอากาศเย็นสบายนั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขา สระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างชัดเจน ในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำเดือน 4 ของแต่ละปี จะมี งานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นช่วง วันมาฆบูชา ประชาชนจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาททั้งกลางวันและกลางคืนเป็นจำนวนมาก

ตำนานความเชื่อ

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์ทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ และมีเรื่องราวของหินศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ หินรูปบาตรคว่ำ เชื่อว่าก้อนหินนี้ลอยจากพื้นเพราะเคยทดลองเอาด้ายลอดผ่านก้อนหินนี้ได้ อยู่บนยอดเขาพระบาท

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินเทินเขาพระบาทเป็นหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก เนื้อหินมีผลึก 2 ขนาด เนื้อพื้นมีขนาดเม็ดแร่ละเอียดถึงหยาบ ส่วนเนื้อดอกมีขนาด 2-3 เซนติเมตรและมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของเนื้อหิน หินแกรนิตเกิดจากหินหนืด ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาและแข็งตัวเป็นหินใต้ผิวโลก เมื่อเกิดการผุพังอยู่กับที่เนื้อหินจะผุที่ผิวด้านนอกที่สัมผัสกับอากาศหรือน้ำก่อน แล้วจึงผุต่อเนื่องเข้าไปในเนื้อด้านในทำให้หินแตกเป็นกาบ คล้ายการลอกเปลือกของหัวหอมทีละเปลือกส่วนที่ผุและแตกออกมาจะถูกชะล้างหลุดออกไปโดยลมและฝน คงเหลือไว้แต่เนื้อในซึ่งยังไม่ผุเป็นก้อนหินค่อนข้างกลมในขนาดตางๆ กัน ขนาดและรูปทรงของก้อนหินขึ้นอยู่กับระยะถี่ห่างของรอยแยกรอยแตกในหิน ชื่อของก้อนหินเกิดจากจินตนาการและศรัทธาของผู้พบเห็น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป มีความกลมกลืนกับพื้นที่ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดทั้งการคมนาคมขนส่งและในการใช้ประโยชน์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

- พืชพรรณ สภาพป่าโดยรอบจะเป็นป่าดิบเขา

- สัตว์ป่า ในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพบสัตว์ป่าได้มากกว่าช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น ไก่ป่า ชะมด นก เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

อากาศเย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -