สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอหนองหิน ตำบล ปวนพุ 42190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       เป็นเทือกเขาหินปูนขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 9,000 ไร่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของสวนหินงาม อยู่ในยุคเพอร์เมี่ยน มีอายุ ประมาณ 250 – 280 ล้านปีมาแล้ว ทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เทือกเขาหินปูนนี้เดิมเป็นทะเลชายฝั่งที่ต่อกับทวีป มีระดับพื้นค่อนข้างลึก เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากทะเล เช่น เศษปะการัง เปลือกหอย ซากพืช ซากสัตว์ มารวมกับตะกอนที่ถูกชะล้างพัดมาจากพื้นทวีป และเกิดการทับถมเป็นเวลานาน กดอัดแน่นเป็นดินแผ่นมหึมาตามรอยต่อของทวีป ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก หินปูนดังกล่าวถูกดันตัวยกขึ้น แล้วผ่าน ขบวนการผุกร่อนจากลม แดด ฝน และแตกหักจากแผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนของแผ่น ดินมาหลายครั้ง จึงทำให้ภูเขาหินปูนบริเวณนี้มีความแปลก ทำให้ภายในเขามีถ้ำเล็กใหญ่มากกว่า 400 ถ้ำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งในบางบริเวณพบซากฟอสซิลหอยและสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทีทับถมกันเป็นระยะเวลากว่าล้านปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณโดยมากเป็นพืชพรรณตามภูเขาหินโดยทั่วไป ทั้งยังปรากฏต้นปรงพันปี อีกทั้งโดยรอบแปรสภาพเป็นพื้นที่เกษตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        บริเวณทางป้ายมีการตกแต่งภูมิทัศน์ที่ไม่เข้ากับบริบทโดยรอบ ขนาดและรูปแบบของป้านไม่เหมาะสม ไม่กลมกลืนกันสภาพแวดล้อม

โครงการพัฒนา

        บำรุงรักษาพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

       สะพานเหล็กบริเวณจุดชมวิว ป้ายบอกสถานที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก