สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอนาแห้ว ตำบล แสงภา 42170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        อยู่บนภูสวนทรายเป็นหินทรายรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตูมก้อนเดียวโผลขึ้นมากลางป่าดิบแล้ง ความโตโดยรอบประมาณ 19 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร รอบๆ หินมีร่องรอยคล้ายมีการขุดเป็นร่องน้ำไว้ แต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        มีลักษณะเป็นหินทรายขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายดอกเห็ดตูมก้อนเดียว เป็นหินทรายสีน้ำตาลแดงของหมวดหินโคกกรวด มีขนาดของเม็ดทรายขนาดเล็กถึงขนาดละเอียด ชนิดของทรายเป็นควอรตซ์ หินก่วยหล่อดังกล่าวเป็นส่วนที่เหลือจากการสลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนอื่นนั้นสลายตัวไปเป็นดิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนเดียวอยู่กลางป่าดิบแล้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พันธุ์ไม้ป่าดิบแล้ง
        สัตว์ป่าตามธรรมชาติในป่าดิบแล้ง

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -