สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอนาแห้ว ตำบล แสงภา 42170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        อยู่บนเทือกเขาภูสวนทราย ด้านทิศใต้จะมีหินอยู่ 4 ก้อน โผล่ขึ้นกลางป่าดิบแล้ง เป็นเสมือนประตูภูสวนทราย มีขนาดใหญ่ รวมทั้งระยะห่างระหว่างก้อนหินแต่ละก้อนมีระยะเท่ากัน

ตำนานความเชื่อ

        ชาวบ้านขึ้นสักการะทุก 3 ปี ภาษาชาวบ้านเรียกว่า 2 ปี หาม 3 ปีครอบ คือ ขึ้น ไปทำบุญ 1 ครั้ง แล้วเว้นไปอีก 2 ปี ขึ้นไปสักการะอีก เรียกว่า บุญภูใหญ่ หรือ บุญสวนเมี่ยง จะทำปลายเดือน 3 ต้นเดือน 4 ไม่กำหนดวันที่แน่นอน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        มีลักษณะเป็นหินทรายสีน้ำตาลแดงของหมวดหินโคกกรวด มีขนาดของเม็ดทรายขนาดเล็กถึงขนาดละเอียด ชนิดของทรายเป็นควอรตซ์ หินสี่ทิศ ประกอบด้วยหิน 4 ก้อนอยู่บนเทือกเขาภูสวนทรายเป็นส่วนที่เหลือจากการสลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนอื่นนั้นสลายตัวไปเป็นดิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ก้อนหินขนาดใหญ่ 4 ก้อน วางเป็นมุมเรียงกัน 4 ก้อน ระยะห่างระหว่างกันทั้งสี่ก้อนมีระยะเท่ากันด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พันธุ์ไม้ป่าดิบแล้ง
        สัตว์ป่าตามธรรมชาติในป่าดิบแล้ง

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
        เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวบ้านตำบลแสงภา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -