สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอภูกระดึง ตำบล ศรีฐาน 42180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นลานหินกว้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลานหินกว้าง ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วยหินดินดานสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง และสีแดงปนเทา หินทรายแป้งเนื้อปนไมก้า หินทรายสีน้ำตาล และสีเทา และหินกรวดมนของเม็ดหินปูน หินทราย หินกรวดมน และหินทรายแป้งถูกกัดกร่อน เหลือเฉพาะหินแข็งเป็นลานหินกว้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

       เป็นลานหิน มีพืชพรรณท้องถิ่นขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นที่ประดิษฐานของ "พระพุทธเมตตา" มีการประดับด้วยกระดิ่งโดยรอบ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ พบพรรณไม้ท้องถิ่นในป่าสน
        สัตว์ป่า ช้าง หมูป่า กวางป่า

ประเภทการใช้ประโยชน์

       การท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการพัฒนาในรูปแบบของศาสนาสถานซึ่งไม่กลมกลืนกับพื้นที่ แต่ช่วยให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา และความหวัง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -