สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอศรีวิไล ตำบล นาแสง 38210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       เป็นภูเขาลูกโดดๆ หนึ่งในกลุ่มเทือกเขาภูสิงห์-ภูทอกใหญ่ มีจำนวน 7 ชั้น (ตามการสร้างเส้นทางของวัดเจติยาคีรีวิหาร) บริเวณชั้น 1-6 จะเป็นทางเดินไม้สลับกับบันไดไม้ ส่วนชั้นที่ 7 จะเป็นพื้นที่สำหรับปล่อยให้เป็นธรรมชาติ งดเว้นการใช้ประโยชน์ใดๆ บริเวณชั้น 3-6 สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาโดยรอบได้อย่างสวยงาม ยอดเขาสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีหน้าผาสูงชันโดยรอบเขา ลักษณะเด่นของภูทอกน้อย คือ การเว้าของชั้นหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ภูทอกน้อยเป็นหินในหมวดหินภูทอก ประกอบด้วยหินทราย 2 ชนิดสลับกัน หินทรายชนิดแรกเป็นหินทรายเนื้อละเอียดมากถึงเนื้อแป้งปนปูน การจับตัวกันค่อนข้างดี เนื้อหินแสดงริ้วลายลอนคลื่น พบลักษณะการแตกแบบหมอนบนผิวหน้าของหิน ส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นหินทรายเนื้อละเอียดถึงหยาบ การจับตัวกันไม่ดีนัก เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนที่พัดพามาโดยน้ำและโดยลมสลับกันจากการลำดับชั้นหินคาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงครีเทเชียสตอนปลาย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        เป็นภูเขาลูกโดด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พันธุ์ไม้ป่าดิบแล้งและลานหิน

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรมของวัดเจติยาคีรีวิหาร และเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        สภาพภูมิทัศน์โดยรอบยังเป็นธรรมชาติอยู่มาก เส้นทางสะพานไม้ถูกสร้างติดกับแหล่งธรณี และมีการก่อสร้างอาคารสอดประสานกับแหล่งธรณี แต่ทำให้คุณค่าของแหล่งธรณีลดลง

โครงการพัฒนา

        การปรับปรุงสภาพพื้นที่ของวัด

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
อื่นๆ