สถานที่ตั้ง

จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ อำเภอโนนสัง ตำบล โคกม่วง 39140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ลานหินที่มีก้อนหินรูปทรงแปลกตาตั้งซ้อนกันอยู่ เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ สายลมและแสงแดด ส่วนแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ได้ติดกับตัวเสาหิน มองคล้ายดอกเห็ด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีเป็นภูเขาหินทรายซึ่งมีชั้นของหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดานหรือหินดินดานปนทรายเป็นฐานด้านล่าง มีดินลูกรังและดินร่วนปนทรายปิดทับอยู่ด้านบน ต่อมาถูกกัดเซาะด้วยน้ำทำให้เกิดเสาหิน และลานหินที่มีกุมภลักษณ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

       เสาหินขนาดความสูง 3-5 เมตร ประมาณ 7 ก้อน กระจายอยู่บนเนินหิน บริเวณใกล้เคียงกันยังมีลานหินที่มีกุมภลักษณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เมตรอยู่ประมาณ 4 หลุม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        บริเวณโดยรอบมีการสร้างสำนักสงฆ์ และพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนใกล้เคียง ทำให้มีสภาพเป็นพื้นที่เกษตรโดยส่วนใหญ่

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสำนักสงฆ์

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ