สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอบ้านฝาง ตำบล โคกงาม 40270

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นลานหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นหลุมขนาดเล็กใหญ่ทั่วบริเวณ หลุมใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร คล้ายปล่องภูเขาไฟ

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

       เป็นบ่อหินกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร เกิดจากการสลายตัวตามของหินทราย บริเวณที่มีรอยแตกบนผิวมาก ต่อมามีการกัดกร่อนโดยน้ำฝน ซึมซาบลงไปชะล้างชั้นหินที่แข็งแรงน้อยกว่าที่รองรับอยู่ด้านล่างจนเกิดเป็นโพรง และชั้นหินด้านบนยุบตามลงไป

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        มีลักษณะเป็นธรรมชาติ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ บริเวณลานหินมีเพียงศาลาชั่วคราวสำหรับหลบแดด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นป่าเต็งรัง
        สัตว์ป่า จะพบนกบางชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

        กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ ชาวบ้าน หาของป่า
        กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รอง คือ นักวิจัย
        การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวมีน้อย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        สภาพธรรมชาติมีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่มีการพัฒนาในส่วนบริการและทางเดิน แต่มีการนำเอาฝูงวัวเข้ามากินหญ้าในบริเวณโครงการ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ทางเดิน  ป้ายสื่อความหมาย  ลานจอดรถ ถังขยะ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก