สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอบ้านฝาง ตำบล โคกงาม 40270

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะโค้งเว้าเข้าด้านใน และมีร่องรอยการสีของช้าง

ตำนานความเชื่อ

เป็นหินที่จะมีลักษณะเป็นหินผาขนาดใหญ่ และมีร่องรอยของโคลนดินเปื้อนอยู่ โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามีช้างป่ามาถูผิวหนังที่ผานี้ รวมถึงโป่งธรรมชาติ ที่ในอดีตเป็นพื้นดินที่มีแร่ธาตุอาหารสะสมอยู่สังเกตได้จากร่องรอยของสัตว์ป่าที่มาหาอาหารบริเวณ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        เป็นหินตะกอนสีน้ำตาลอ่อนปนแดงของหมวดหินน้ำพอง กลุ่มหินโคราช (the Khorat Group) มหายุคมีโซโซอิก ที่แสดงถึงสภาวะแวดล้อมของการสะสมตะกอนในธารน้ำ ประกอบด้วยหินทราย สลับชั้นกับหินกรวดมน มีชั้นเฉียงระดับแสดงทิศทางการไหลของแม่น้ำโบราณ

หินที่จะมีลักษณะเป็นหินผาขนาดใหญ่ และมีร่องรอยของโคลนดินเปื้อนอยู่ โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามีช้างป่ามาถูผิวหนังที่ผานี้ รวมถึงโป่งธรรมชาติ ที่ในอดีตเป็นพื้นดินที่มีแร่ธาตุอาหารสะสมอยู่สังเกตได้จากร่องรอยของสัตว์ป่าที่มาหาอาหารบริเวณ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        มีลักษณะเป็นป่าธรรมชาติ และเป็นเนินเขา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ พบพืชพรรณป่าเต็งรัง
        สัตว์ป่า พบนกที่สามารถพบได้ตามบ้านเรือน และพื้นที่ไร่ร้าง

ประเภทการใช้ประโยชน์

        กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ นักท่องเที่ยวในภูมิภาค

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการพัฒนาการกายภาพที่ไม่มากเกินไป ใช้วัสดุที่มีความกลมกลืน แต่อาจผุพังได้ง่าย สิ่งก่อสร้างต่างๆเสื่อมโทรมไม่ได้รับการดูแล

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ทางเดินเท้า ราวกันตก ป้ายสื่อความหมาย ศาลพักผ่อน ป้ายบอกทาง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก