สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอเทพสถิต ตำบล บ้านไร่ 36230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางหลุดออกไปนานวันเข้าจึงเกิดโขดหินที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันมองดูสวยงามเป็นที่อัศจรรย์ สำหรับลานหินงามนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีทางรถยนต์เข้าถึง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ป่าหินงามมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ หินส่วนใหญ่ที่พบในบริเวณนี้เป็น หินชั้นในหมวดหินพระวิหาร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน วางตัวต่อเนื่องอยู่บนหมวดหินภูกระดึง มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ด้วยมุมเอียงเทประมาณ 10 องศา ประกอบด้วย ชั้นหินทรายเนื้อควอรตซ์ (Quartzitic sandstone) หินทราย และหินทรายปนกรวด (Conglomeratic sandstone) สลับกับหินทรายแป้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลานหินที่มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาอยู่เป็นจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        ป่าเต็งรังแคระ

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่ บริเวณทางเดินภายในแหล่งธรณีเป็นทางเดินที่เกิดจากการเดินของผู้มาเยือน แหล่งธรณีมีความสวยงามแต่มีพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุม แต่ป้ายสื่อความหมายไม่กลมกลืนกับธรรมชาติและบริบทโดยรอบ

โครงการพัฒนา

        บำรุงรักษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -