สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบล นาคำ 34250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        มีกุมลักษณ์กลางล้ำน้ำอยู่จำนวนมาก ขนาดพื้นที่ที่มีกุมภลักษณ์ประมาณ 12 ตร.ม.

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินทราย ซึ่งมีชั้นของหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดานหรือหินดินดานปนทรายเป็นฐานด้านล่าง มีดินลูกรังและดินร่วนปนทรายปิดทับอยู่ด้านบน ต่อมาถูกกัดเซาะด้วยน้ำทำให้เกิดลานหินที่มีกุมภลักษณ์อยู่กลางลำน้ำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        เป็นลานหินกลางลำน้ำที่มีกุมภลักษณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณริมน้ำและในไร่ร้าง พื้นที่เกษตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

        นันทนาการและการท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        สภาพโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ