สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอโพธิ์ไทร ตำบล เหล่างาม 34340

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        แก่งหินในลำน้ำโขง ช่วงอำเภอโพธิ์ไทร ในฤดูแล้งจะปรากฏหลุมหรือกุมภลักษณ์ (โบก ในภาษาอีสาน) ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่มาของชื่อ สามพันโบก

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        มีลักษณะเป็นแก่งหิน ส่วนใหญ่เป็นหินทราย หินทรายปนกรวด และหินกรวดมนของหมวดหินภูพานที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำ เป็นเวลานับล้านปี จนกลายเป็นพื้นที่ที่มีประติมากรรมธรรมชาติอันแปลกตาได้แก่ เกาะ แก่ง หลุม รู แอ่ง โพรง เพิงผา โขดหิน แนวหิน เสาหิน พื้นหิน และลักษณะแปลกประหลาดของธรรมชาติอีกมากมาย จนถูกขนานนามให้เป็น “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย”

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        แก่งหินกลางลำน้ำโขง สามารถลงไปชมลานหินได้ในช่วงฤดูแล้ง บางช่วงจะมีลักษณะของหินเป็นสีดำสลับกับสีทอง

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        พื้นที่คงสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์