สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอชนบท ตำบล ศรีบุญเรือง 40180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น มีระบบนิเวศที่หลากหลายทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศร่มรื่น แต่เดิมบริเวณหนองกองแก้วมีหมู่บ้านชื่อบ้านหนองแก้วต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองชลบท ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับแหล่งน้ำ แต่ต่อมาภายหลังเพี้ยนเป็นเมืองชนบท

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันหนองกองแก้วมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ เป็นแหล่งธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ โดยในน้ำมีบัวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีนกหลายชนิดมาอาศัยและหากินในบริเวณหนองน้ำ เช่น นกกระเจ้า นกกระยางขาว และนกเป็ดน้ำ ซึ่งอพยพมาในช่วงฤดูหนาว โดยบริเวณนี้ได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและทำประมงของชุมชน

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทำประมง และน้ำใช้เพื่อการเกษตรของอำเภอชนบทและใกล้เคียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณหนองน้ำนิยมใช้เป็นที่จัดงานเทศกาลต่างๆของทางอำเภอ เช่น งานลอยกระทง งานแข่งเรือช่วงออกพรรษา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นตามทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-โคราช) ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่สี่แยกบ้านไผ่ ตรงไปอีก 11 กิโลเมตร หนองกองแก้วอยู่ทางขวามือ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -