สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอบ้านไผ่ ตำบล เมืองเพีย 40110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมไปด้วยพันธุ์ปลา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีความเกี่ยวพันกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองกุดละว้ามีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ยังคงเป็นธรรมชาติ สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไปยังตื้นเขิน มีถนนดินรอบแหล่งน้ำ หนองกุละว้าอยู่ใกล้กับชุมชนจึงเป็นแหล้งน้ำดิบผลิตน้ำประปา และจับสัตว์น้ำของชุมชน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

สัตว์น้ำที่พบมาก ได้แก่ ปลาซิว ปลาตะเพียน ปลากระดี่ ฯลฯ

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและยังเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำ พืชน้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอบ้านไผ่ไปตามทางหลวง 2057 (บ้านไผ่-ชนบท) ก่อนเข้าตัวอำเภอชนบท ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางประมาณ 6 กิโลเมตร จนถึงวัดอุตุมะวารี จะพบแหล่งน้ำอยู่ทางด้านหลังวัด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -