สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอโขงเจียม ตำบล นาโพธิ์กลาง 34220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        หินทรายรูปร่างคล้ายเต่าตั้งอยู่กลางลานหิน แลดูคล้ายเต่ากำลังชมท้องฟ้าหรือชมพระจันทร์ ตามคำเรียกชื่อหิน ตั้งอยู่ริมเส้นทางไปผาชะนะได

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ประกอบด้วยหินในกลุ่มหินโคราช 2 หมวดหิน ได้แก่ หมวดหินเสาขัววางตัวในตอนล่างและหมวดหินภูพานวางตัวในตอนบนทับหมวดหินเสาขัว โดยหมวดหินเสาขัวพบบริเวณที่เป็นหน้าผา ประกอบด้วย หินโคลน หินทรายแป้งเนื้อปูนประสานและชั้นของเม็ดปูนน้ำจืด หมวดหินภูพานพบบริเวณลานหิน และชะง่อนผา ประกอบด้วย หินทราย หินทรายเนื้อกรวด และหินกรวดมน ชั้นเฉียงระดับพบอยู่ทั่วไป หินทรายบริเวณลานหินส่วนใหญ่ถูกกัดเซาะโดยน้ำและกระแสลม ทำให้ส่วนที่ถูกกัดเซาะยากยังคงเหลืออยู่เป็นรูปเต่า ส่วนที่ถูกกัดเซาะง่ายจะเหลืออยู่บริเวณท้องเต่า

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        หินทรายรูปร่างคล้ายเต่าตั้งอยู่กลางลานหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

         ป่าเต็งรังแคระและทุ่งหญ้า

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป