สถานที่ตั้ง

จังหวัด มุกดาหาร อำเภอ อำเภอดอนตาล ตำบล ป่าไร่ 49120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ลานหินขนาดใหญ่ ชื่อ ภูผาด่าง ซึ่งมีโขดหินรูปร่างแปลกตา สามารถมองเห็นทัศนียภาพทิวเขาของอุทยานแห่งชาติภูสระ-ดอกบัว และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบได้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ประกอบด้วยหินในกลุ่มหินโคราช 2 หมวดหิน ได้แก่ หมวดหินเสาขัววางตัวในตอนล่างและหมวดหินภูพานวางตัวในตอนบนทับหมวดหินเสาขัว โดยหมวดหินเสาขัวพบบริเวณที่เป็นหน้าผา ประกอบด้วย หินโคลน หินทรายแป้งเนื้อปูนประสานและชั้นของเม็ดปูนน้ำจืด หมวดหินภูพานพบบริเวณลานหิน และชะง่อนผา ประกอบด้วย หินทราย หินทรายเนื้อกรวด และหินกรวดมน ชั้นเฉียงระดับพบอยู่ทั่วไป หินทรายบริเวณลานหินส่วนใหญ่ถูกกัดเซาะโดยน้ำและกระแสลม ทำให้ส่วนที่ถูกกัดเซาะยากยังคงเหลืออยู่เป็นรูปเต่า ส่วนที่ถูกกัดเซาะง่ายจะเหลืออยู่บริเวณท้องเต่า

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีประติมากรรมกองหินรูปทรงต่างๆ เช่น รูปเต่ายักษ์ เครื่องบินโบราณ เป็นต้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        ป่าเต็งรังแคระบนลานหิน ในช่วงฤดูหนาวจะมีดอกไม้บนลานหินนานาชนิด เช่น สร้อยสุวรรณา ดุสิตา มณีเทวา หยาดน้ำค้าง เป็นต้น

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -