สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอเกาะสมุย ตำบล อ่างทอง 84140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำกลางภูเขา โดยเกิดจากหินปูนที่ยุบตัวในลักษณะเป็นวงรี กว้าง 250 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 7 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

มีลักษณะเป็นธรณีสัญฐานแบบคาสต์ ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสารละลายหินปูนร่วมกับการทับถมของซากสัตว์จนกลายเป็นหินเข็งแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้ชั้นหินปูยกตัวสูงเป็นภูเขา ต่อมาถูน้ำชะจนกลายเป็นหลุม เป็นบ่อขึ้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ พบเห็นอุปกรณ์ก่อสร้างกองอยู่บริเวณริมหาด และพบเห็นบ้างเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณเป็นพืชดังเดิม

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว และนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองทะเลในจากจุดชมวิวมีความสวยงามไม่มีสิ่งก่อสร้างบดบัง

- ทางขึ้นไปยังจุดชมวิวก่อสร้างด้วยเหล็กในบ้างช่วงทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -