สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอเกาะสมุย ตำบล มะเร็ต 84310

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นหินที่มิรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชาย และอวัยวะเพศหญิง ตั้งอยู่ริมหาด

ตำนานความเชื่อ

นานมาแล้วมีตายายคู่หนึ่งชื่อ “ตาแครง” และ “ยายเรียม” เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือ เพื่อไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับลูกชายชื่อ “คง” ครั้นแล่นเรือมาถึงแหลมละไมก็เกิดพายุทำให้เรือล่ม สินสอดทองหมั้นที่เตรียมมาก็จมหายไปหมด ญาติมิตรที่เดินทางมาด้วยกันก็จมน้ำเสียชีวิตกลายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อย นายคงถูกน้ำซัดไปหาดเชิงมนเสียชีวิตกลายเป็นเกาะกง ส่วนตาแครงกับยายเรียมถูกน้ำพัดเข้ามาที่หาดละไม และเสียใจมาก กลัวว่าตาม่องล่ายจะคิดว่าเป็นคนไม่รักษาคำพูด จังพากันกลั้นใจกระโดดน้ำตาย กลายเป็นหินตา หินยายในปัจจุบัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินตาเกิดจากหินแกรนิตซึ่งถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเล ส่วนหินยายเป็นโพรงหินที่เกิดจากการผุกร่อนของหน้าผาชายฝั่งทะเลเนื่องจากการกัดเซาะของคลื่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพภูมิทัศน์มีความเป็นธรรมชาติ อยู่ติดหาด พบเห็นขยะน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีพืชพรรณน้อยเนื่องจากเป็นบริเวณริมหาด พบทั้งไม่ดังเดิม และไม่ต่างถิ่นซึ่งนำมาประดับตกแต่ง

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว และนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการจัดลำดับและแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างชัดเจน คือ ส่วนพื้นที่จอดรถ ส่วนร้านค้า และส่วนแหล่งธรณี แต่ในส่วนของพื้นที่ร้านค้ามีการจัดวางร้านค้าและอาคารอยู่ใกล้กับแหล่งธรณีมากจนเกินไป อีกทั้งวัสดุ สีสัน และจำนวนของร้านค้าที่มีจำนวนมากและหนาแน่น ก่อให้เกิดมุมมองหรือทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม เมื่อมองจากบริเวณทางเข้า และยังก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -