สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบล กะไหล 82130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประกอบด้วยภูเขาสองลูกด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก โดยมีสันดอนเชื่อมเกาะทั้งสองให้เป็นเกาะเดียวกัน ที่ฐานภูเขาด้านทิศตะวันตกมีมวลหินก้อนใหญ่ตั้งพิงอยู่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินปูนโดโลไมต์ มีลักษณะเป็นปูนเนื้อแน่น ยุคเพอร์เมียน (295-250 ล้านปี) โดยลักษณะเขาพังกันเกิดจากรอยเลื่อนปกติตัดผ่านภูเขาด้านตะวันตกของเกาะ ซึ่งทำให้หินปูนสวนหนึ่งเลื่อนออกจากตัวเกาะ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ไม่พบเห็นขยะ สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พิชพรรณที่พบเป็นพืชดังเดิมในพื้นที่

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยวและนันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการจัดลำดับการเข้าถึงของพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

- พื้นที่ทางเข้า บริเวณหาดด้านหน้าของเขาพิงกัน ประกอบด้วย อาคารขนาดเล็กสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน พื้นที่สำหรับจอดเรือรับ-ส่งผู้โดยสาร

- พื้นที่ร้านค้า ลานพักผ่อน ประกอบด้วยอาคารร้านค้าลักษณะเรือนแถวยาว ซึ่งมีการใช้วัสดุที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่

- แหล่งธรณีและจุดชมวิว มีการกำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการชมทัศนียภาพของแหล่งธรณี ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ

โครงการพัฒนา

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -