สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระนอง อำเภอ อำเภอกะเปอร์ ตำบล กะเปอร์ 85120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        บริเวณชายหาดมีบรรยากาศร่มรื่น มีแนวต้นสนอยู่สองข้างถนน สภาพชายหาดลาดชันเล็กน้อย สามารถเล่นน้ำได้ มีถนนเลียบชายหาด 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีบ้านพัก และร้านอาหาร เพื่อบริการนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
อื่นๆ