สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอเมืองระยอง ตำบล ปากน้ำ 21000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อยใจ

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ทรายเนื้อหยาบสีค่อนข้างแดง ความลาดชันมาก ความยาวชายหาดจากปากคลองแกลงจรดแหลมทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำประโยชน์หลายด้าน เป็นที่ตั้งของชุมชนประมง ที่พัก โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารหนาแน่น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายหาดแกลง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และขายของที่ระลึก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นที่ตั้งสร้างที่พัก โรงแรมร้านค้า ร้านอาหารมีการสร้างทางเลียบฃายหาด เพื่อพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -