สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายหาดไว้ มิให้ถูกทำลาย      รวมทั้งเป็นแหล่งประมงของคนในพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลหลายชนิด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เดิมหาดนี้ชื่อหาดคลองสน บริเวณชายหาดมีคลองน้ำไหล 1 แห่ง และมีสะพานไม้เล็กๆ ข้ามคลองก่อนถึงชายหาดประมาณ 100 เมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

บริเวณใกล้เคียงคลองน้ำไหลมีปูก้ามดาบอยู่ตามชายหาดจำนวนมาก พื้นที่ป่าชายหาดยังอุดมสมบูรณ์ ยังพบปะการังเขากวางอ่อนอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ 10 เมตร 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ในพื้นที่กำลังมีโครงการก่อสร้างบังกะโล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -