สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบล หาดเจ้าสำราญ 76100

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นหาดทรายยาวตามแนวชายฝั่ง เป็นสถานที่มีชื่อเสียงรู้จักมานาน มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เป็นสถานที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสร็จพร้อมพระเอกาทศรถ ทรงพอราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญ และในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างตำหนักที่ประทับ ณ ริมหาดแห่งนี้ เรียกว่า พระตำหนักเจ้าสำราญ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบชายหาด

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา

มีโครงสร้างแนวป้องกันชายฝั่งทำให้ชายหาดบางส่วนเกิดการกัดเซาะเป็นช่วงๆ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

สร้างศาลาที่พัก ร้านค้า ร่านอาหาร เพื่อบริการนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -