สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดทรายยาวประมาณ 6 กิโล มีแนวต้นสนเล็กน้อย และช่วงกลางของหาดมีท่าเทียบเรือและชื่อหาดนั้นตั้งจากร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณหาด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านอาหารอยู่บริเวณหาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -