สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอแม่ออน ตำบล บ้านสหกรณ์ 50130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีดินเหนียวปนดินร่วน 

น้ำบ่อเจาะต่อท่อมีกลิ่นกำมะทัน

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -