สถานที่ตั้ง

จังหวัด สงขลา

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลีกษระเป็นหาดที่ยาว เป็นทรายละเอียดมีสีน้ำตาลอ่อน  มีต้นสนขึ้นอยู่บริเวณหาด  และยังมีแนวปะการังเทียมห่างจากฝั่ง 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านอาหาร ร้านค้าให้นักท่องเที่ยวไม่มากนัก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -