สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอชะอำ ตำบล ชะอำ 76120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างตามธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยอละชาวต่างชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดทรายที่สวยงามตามธรรมชาติ เดิมเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยที่หัวหินมีชื่อเสียงใหม่ๆ ซึ่งพบว่าหาดชะอำมีความสวยงามมาก ปัจจุบันหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวน

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว  พักผ่อน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้าง เช่น สถานที่พักผ่อน ร้านค้า ร้านอาหาร และเตียงผ้าใบ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เกือบตลอดแนวชายหาด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักแรม ร้านค้า ร้านอาหาร และเตียงผ้าใบ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -