สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอชะอำ ตำบล ชะอำ 76120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างตามธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

- เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์  ในหลวงรัชกาลที่ 6  ทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นอย่างมาก จนได้ให้มีการสร้างค่ายหลวงบางทะลุ ที่ หาดเจ้าสำราญ แต่ที่ตำบลบางทะลุนั้น แมลงวันจะชุกชุมมาก เลยได้มีการก่อสร้างเพิ่ม ย้ายมาทางทิศใต้ของชายฝั่งเพชรบุรี ซึ่งก็คือบริเวณ หาดชะอำ  คือการก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อน ที่สร้างจากไม้สัก ซึ่งพระตำหนักแห่งนี้ก็คือ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดทรายที่สวยงามตามธรรมชาติ เดิมเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยที่หัวหินมีชื่อเสียงใหม่ๆ ซึ่งพบว่าหาดชะอำมีความสวยงามมาก ปัจจุบันหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวน

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว  พักผ่อน 

ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชน และของจังหวัด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้าง เช่น สถานที่พักผ่อน ร้านค้า ร้านอาหาร และเตียงผ้าใบ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เกือบตลอดแนวชายหาด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ป้ายสื่อความหมาย 

ที่พักแรม ร้านค้า ร้านอาหาร เตียงผ้าใบ และห่วงยางเล่นน้ำ

บริการขี่ม้าริมหาดชมวิวทิวทัศน์ และ  เรือสกี

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
- ไม่มีข้อมูล -