สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภออุ้มผาง ตำบล อุ้มผาง 63170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ดอยหัวหมด อยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกัน บนภูเขาเหล่านี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น มีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ เช่น ปรง ต้นเทียน ซึ่งจะออกดอกบานในช่วงฤดูฝน ได้ชื่อว่า ดอยหัวหมด เพราะต้นไม้หายหมดส่วนใหญ่โปรแกรมท่องเที่ยว ดอยหัวหมดจะพ่วงไปกับการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ธรณีของภูเขาหินปูน
ลักษณะ         ภูมิประเทศ    ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกัน บนภูเขาเหล่านี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น มีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ เช่น ปรง ต้นเทียน
ดิน    เป็นชุดดินในพื้นที่ภูเขาหินปูนอ่อน และสามารถพังทลายได้ง่าย
น้ำ    ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติบนยอดดอย
ขยะ    ไม่มีการจัดการขยะ และขยะส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยว 
ภูมิทัศน์    ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นพื้นที่ภูเขาหินปูน ไม่มีพืช ต้นไม้ใหญ่ ลักษณะพืชจะเป็นหญ้าปกคลุม และเป็นเทือกเขาทอดยาว มีแนวเชื่อมต่อกัน มีพืชพรรณหายากและดอกไม้ จำนวน 20 กว่าชนิด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีพืชพรรณหายากและพืชเฉพาะถิ่นที่มีในพื้นที่ภูเขาหินปูน ประมาณ 20 ชนิด อาทิ ขาวตาก เฮยาลูกศร ดอกหิน เทียนปีกผีเสื้อ นางอั้วหินปูน ฟ้าคราม เทพอัปสร เป็นต้น
สัตว์ป่า    ไม่มี

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สุนทรียภาพโดยรอบยังคงสภาพธรรมชาติ มีเพียงการสร้างทางเพื่อให้รถเข้าถึงตีนดอย และต้องเดินเท้าต่อไปอีก 500 เมตร ไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใดใดบนยอดดอย

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -