สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดมีสีขาวปนเทาอ่อนๆ และเมื่อน้ำลงจะเป็นหาดขาวสะอาดมักมีนักท่องเที่ยวนิยมกันมาจำนวนมาก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีถนนตัดผ่าน มีร้านค้า ร้านอาหารเกือบตลอดแนว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -