สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอฝาง ตำบล แม่งอน 50320

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงโดยค่าเฉลี่ย 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมียอดดอยสูงสุดถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง (เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2512)  สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อส่งเสริมชาวเขาให้เปลี่ยนจากปลูกฝิ่นมาเป็นพืชผลเมืองหนาวแทน โดยที่ตั้งของภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ

ตำนานความเชื่อ

- ดอยอ่างขางนี้มีการเล่ากันต่อมาว่า ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทางเหนือใน พระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดินส่วนหนึ่งจากชาวเขาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไร่ฝิ่นมาวิจัยพืชเมืองหนาวแทนทำให้ชาวเขามีรายได้เพิ่มมากกว่าแต่ก่อน และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการหลวงแห่งแรก” คือ “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเมื่อปี พ.ศ. 2512

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา    ภูเขาหินปูน
ลักษณะภูมิประเทศ    ดอยอ่างขางเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว ซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิม เป็นเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็น โพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ภูเขาหินปูน
ลักษณะภูมิประเทศ    ดอยอ่างขางเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว ซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิม เป็นเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็น โพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร
ดิน    ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดบ้านหลวง (Ban Luang Series) ดินร่วนเหนียว ดินชุดอ่างขาง (Angkhang Series) เป็นดินที่เกิดจากหินปูน หินเชลล์ ดินดาน สภาพของดินโดยรวมมีโครงสร้างดินดี พื้นที่มีความลาดชันสูงสภาพค่อนข้างเป็นกรด (pH 4.5-6.0)
น้ำ    แม่น้ำที่สำคัญมีทั้งหมด 4 สาย คือ ห้วยแห้ง ห้วยซ่าน ห้วยอ่างขาง  และห้วยแม่เผอะ 
ขยะ    ขยะที่เกิดขึ้นมีทั้งในส่วนที่มาจากชุมชนและจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
ภูมิทัศน์    ภูมิทัศน์โดยรวมมีสภาพเป็นเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน มีพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมชุมชนชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาว และเป็นพื้นที่ทหารและความมั่นคงชายแดน

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    พืชพรรณโดยมากเป็นพืชเมืองหนาวและไม้ผล  ดอกนางพญาเสือโคร่งและซากุระญี่ปุ่น ไร่สตรอว์เบอร์รี ไร่ชา
สัตว์ป่า    -

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สุนทรียภาพโดยรอบยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก และมีการพัฒนาทางกายภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้แก่ การพัฒนาบ้านพัก ถนนเข้าสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ห้องน้ำ ห้องสุขา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา

โครงการพัฒนาของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ลานจอดรถ ห้องน้ำ ห้องสุขา บ้านพัก ลานกางเต็นท์ และร้านอาหาร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -