สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอพร้าว ตำบล แม่ปั๋ง 50190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะชื้นแฉะ มีน้ำขันบริเวณรอบๆ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

บริเวณโดยรอบยังไม่สวยงาม และพื้ นที่รอบๆยังไม่มีสิ่งดึงดูดใจ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีทางเดินแบบไม้พาด และมีการสร้างห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -