สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอละงู ตำบล ปากน้ำ 91110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ผาโต๊ะบู มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่เกือบทั้งหมดของเกาะ มีที่ราบเฉพาะบริเวณเหนือชายหาดต่างๆ        ผาโต๊ะบู เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 60 เมตร เส้นทางเดินขึ้นไปตามแนวป่าดิบแล้ง  อยู่ด้านหลังที่ทำการ       อุทยานฯ ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาดจุดชมวิวบนภูเขาสูง 60 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างกว้างไกล เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาดอ่าวพันเตมะละกา จะเห็นเกาะบุโหลน เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี หมู่เกาะเภตรา

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

พุทธศักราช 2479 มีการประกาศพระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้าย กรมราชทัณฑ์จึงหาสถานที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสม ซึ่งในที่สุดได้เลือกเกาะตะรุเตาและจัดตั้งขึ้นเป็นทัณฑสถาน พื้นที่นี้จึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวของนักโทษ การจองจำและความตาย เหลือไว้เพียงประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา    หินปูนของหมวดหินมะละกา กลุ่มหินทุ่งสง มีลักษณะเป็นหน้าผาเนื่องจากถูกรอยเลื่อนในแนว เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่าน
ลักษณะภูมิประเทศ    สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ยอดเขาที่สูงที่สุด ที่ตั้งอยู่บนเกาะตะรุเตา โดยมีเกาะน้อย ใหญ่ ล้อมรอบ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ผาโต๊ะบู มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่เกือบทั้งหมดของเกาะ มีที่ราบเฉพาะบริเวณเหนือชายหาดต่างๆ ผาโต๊ะบู เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 60 เมตร เส้นทางเดินขึ้นไปตามแนวป่าดิบแล้ง อยู่ด้านหลังที่ทำการ        อุทยานฯ เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาด

ธรณีวิทยา    หินปูนของหมวดหินมะละกา กลุ่มหินทุ่งสง มีลักษณะเป็นหน้าผาเนื่องจากถูกรอยเลื่อนในแนว เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่าน
ลักษณะภูมิประเทศ    สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ยอดเขาที่สูงที่สุด ที่ตั้งอยู่บนเกาะตะรุเตา โดยมีเกาะน้อย ใหญ่ ล้อมรอบ
ดิน    ในบริเวณเกาะตะรุเตา คุณสมบัติของดินเป็น ดินชุดระยอง ดินชุดรือเซาะ ดินชุดท่าจีน ดินชุดระนอง ดินสัมพันธ์ชุดคอหงส์กับชุดระนอง และดินบริเวณที่ลาดชัน (Slope Complex Soils) ซึ่งมีวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินปูนและหินทราย ลักษณะของเนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย โดยเฉพาะในตอนกลางของเกาะตะรุเตา ส่วนในตอนเหนือและตะวันออกของเกาะจะเป็นดินร่วน ซึ่งมีวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินปูน ดินส่วนใหญ่มีการระบายน้ำดี ยกเว้นบริเวณคลองพันเตมะละกาซึ่งดินจะมีการระบายน้ำเลวเนื่องจากบริเวณนี้ชุดดินเป็นดินชุดท่าจีนซึ่งเป็นดินเค็มที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินถูกพัดพามาโดยน้ำเค็ม
น้ำ    มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ
ขยะ    เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขยะส่วนมากจึงมาจากนักท่องเที่ยว การจัดการขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ
ภูมิทัศน์    ภูมิทัศน์โดยรอบ เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขึ้นสู่ยอดเขา และมีศาลาจุดชมวิวอยู่ด้านบน เพื่อแวะพักและชมวิวเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างอย่างสวยงาม

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะพืชพรรณของป่าหินปูน
สัตว์ป่า    พบสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก หมูป่า และนก

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นจุดชมวิว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

เนื่องจากเป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนัก มีความสูงเพียง 60 เมตร บริเวณยอดภูเขาจึงไม่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ มีเพียงป้ายบอกทางและศาลาชมวิวด้านบนเท่านั้น ทัศนียภาพโดยรอบเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์แสนไกล

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ศาลาชมวิว และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -