สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำพูน

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนประเภท   พุน้ำร้อน

จำนวนบ่อ/ตาน้ำร้อน   1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่ - ดินสีแดงคล้ายดินลูกรัง

น้ำพุร้อน - ไม่สามารถประเมินได้

ภูมิทัศน์ - เป็นเหมืองแร่ฟลูออไรด์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ - เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่

สัตว์ป่า - ไม่มีข้อมูล

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์โป่งพุร้อน - ไม่มีการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโป่งพุร้อน - ป่าผสมผลัดใบ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการสัมปทานเหมืองแร่ และขุดเจาะพื้นที่บริเวณโป่งพุร้อน จึงไม่พบเห็นสภาพโป่งพุร้อนเดิม พื้นที่ขาดความโดดเด่น

สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม และตำแหน่งที่ตั้งของโป่งพุร้อนไม่ชัดเจน ไม่มีการพัฒนาทางกายภาพ

โครงการพัฒนา

ไม่มีข้อมูล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -