สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนประเภท   พุน้ำร้อน

จำนวนบ่อ/ตาน้ำร้อน   1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่ - ดินธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรม

น้ำพุร้อน - น้ำใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น น้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆ ไหลลงลำธารข้างคันนา มีตะำคร่น้ำสีเขียวลอยอยู่บนผิวน้ำ

ภูมิทัศน์ - เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีการพัฒนา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ - ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวเหนียว

สัตว์ป่า - ไม่มีข้อมูล

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์โป่งพุร้อน - น้ำอุปโภค

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโป่งพุร้อน - พื้นที่เกษตรกรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มุมมองบริเวณโป่งพุร้อนมีความสวยงาม เป็นทุ่งนาโล่งที่มีภูเขาล้อมรอบ ยังไม่มีการพัฒนาทางกายภาพ

โครงการพัฒนา

ไม่มีข้อมูล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -